OBCHODNÍ PODMÍNKY
vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

obchodní společnosti
Bayou C s.r.o.
IČO: 171 817 12
se sídlem Perucká 2525/21b, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 367699
(dále jen jako „Prodávající“)

Kontaktní údaje:
Email: [email protected]
Telefon: +420724300410
Adresa: Osadní 313/10, Praha 7

Doporučená adresa pro vrácení zboží: Osadní 313/10, Praha 7
1 DEFINICE POJMŮ
1.1 Mimo na jiných místech definované pojmy se pro účely těchto obchodních podmínek budou užívat následující pojmy mající následující význam:
„Cena před slevou“ V případě zlevněného Zboží či Zboží v akci se jedná o Cenu, za kterou Prodávající tento druh Zboží nabízel a prodával (i) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, (ii) od okamžiku, kdy začal Zboží nabízet a poskytovat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je Zboží v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Prodávající slevu z Ceny postupně.
„Cena“ Cena za Zboží, kterou se na základě Smlouvy zavazuje Kupující zaplatit Prodávajícímu.
„Faktura“ Účetní či daňový doklad v jakékoliv podobě obsahující náležitosti dle obecně závazných předpisů.
„Koronavirus“ Onemocnění COVID-19 nebo jiné virové či obdobné onemocnění a na to navazující preventivní úřední opatření (zejména nařízení karantény, uzavření provozoven, zákaz volného pohybu osob, omezení společenských, sportovních a kulturních akcí, vyvlastnění majetku, převzetí správy podniku, uzavření výroby apod.)
„Kupující“ Fyzická či právnická osoba, která s Prodávajícím uzavřela Smlouvu. Plyne-li to ze smyslu ustanovení OP, tak se Kupícím myslí i jen osoba, která navštívila Webové stránky.
„Objednávka“ Závazná objednávka či poptávka Kupujícího, která je návrhem na uzavření Smlouvy.
„OP“ Tyto obchodní podmínky.
„OZ“ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti OP.
„Smlouva“ Smlouva, na základě které se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Cenu a Zboží převzít.
„Smluvní strany“ Prodávající a Kupující.
„Újma“ Újma na majetku (skutečná škoda či ušlý zisk) a nemajetková újma, včetně ztráty smluvní příležitosti.
„Vada“ Vada dle obecně závazných předpisů, zejména dle § 1914 až 1922, 1924, 1925 OZ, dále též § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a je-li Kupující spotřebitel tak také § 2158 až 2174b OZ. Vada, která je stanovena obecně závazným předpisem pro plnění ve vztahu ke spotřebiteli, není dle OP Vadou pro plnění ve vztahu ke Kupujícímu, který je podnikatel.

Vadou není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Vzhledem k povaze Zboží tak Vadou není zejména, vyskytují-li se u něj následující skutečnosti odpovídající předchozímu opotřebení:
a) fyzické poškození jako jsou škrábance, důlky, praskliny nebo jiné fyzické poškození, které může být výsledkem nárazů, pádů nebo tření;
b) známky opotřebení zahrnující opotřebení látky, potrhané nebo propadlé polštáře, otěry na dřevěných částech a podobně;
c) rozbité nebo uvízlé šuplíky, nefunkční mechanismy sklopných sedadel, vadné panty atd;
d) poškození způsobené vodou či vlhkostí jako deformace, bubliny, praskliny či náznaky hniloby;
e) opotřebovanost barvy a povrchové úpravy jako je její vyblednutí či poškrábaní; a
f) pach Zboží způsobený absorpcí pachů z prostředí, ve kterém byl uložen či užíván (např. pach z cigaretového kouře, zvířecí zápach).
„Webové stránky“ Internetové stránky a online galerie Zboží Prodávajícího dostupné na adrese www.unlikely.cz.
„Zákaznická recenze“ Recenze, která je zveřejněna na Webových stránkách, od třetí osoby, která (i) využila služeb Prodávajícího, (ii) má s ním zkušenost nebo (iii) si objednala od Prodávajícího Zboží.
„Zboží“ Zboží, které je předmětem Smlouvy, zejm. zejména použitý nábytek v tzv. vintage stylu.
1.2 Pokud není v OP uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam uvedený výše. Nadpisy v OP jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad OP. Odkazy na ustanovení a přílohy v OP bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto OP. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.
1.3 Na vztahy Prodávajícího a Kupujícího se OP použijí bez ohledu na to, zda Kupující je či není spotřebitelem. To neplatí, plyne-li z daného ustanovení či jeho kontextu, že se použije pouze na Kupujícího, který je či není spotřebitelem nebo podnikatelem. Spotřebitelem se myslí vždy spotřebitel ve smyslu § 419 OZ a podnikatelem se myslí vždy podnikatel ve smyslu § 420 OZ.
2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 OP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webových stránek a další související právní vztahy.
2.2 Kupující vůči Prodávajícímu prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu. Je-li Kupující právnickou osobou ve smyslu § 20 OZ, prohlašuje objednávající osoba, že je oprávněna v rozsahu Smlouvy jednat za Kupujícího.
2.3 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve Smlouvě. V případě rozporu mezi podmínkami obsaženými ve vlastním textu Smlouvy, OP či jakékoliv přílohy Smlouvy, jsou rozhodující ustanovení v níže uvedeném pořadí (od nejvyššího k nejnižšímu): 1. Smlouva, 2. jakákoliv jiná příloha Smlouvy a 3. OP.
2.4 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
3 UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1 Nabídka Zboží a Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2 Webové stránky však slouží jako online galerie Zboží a nabídka zde uvedená je pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu Zboží nemusí být Zboží dostupné či nemusí být dostupné za uvedenou Cenu. Veškerá nabídka Zboží umístěná ve Webových stránkách je tak nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Kupující to bere na vědomí.
3.3 Pro objednání Zboží zašle Kupující Objednávku Prodávajícímu. Objednávku Kupující provede na příslušném formuláři na Webových stránkách, je-li dostupný. Není-li dostupný příslušný formulář, provede Kupující Objednávku tak, že poptá Zboží u Prodávajícího e-mailem či jiným obdobným způsobem. Objednávka je pro Kupujícího závazná. V Objednávce Kupující uvede alespoň:
(a) identifikačních a adresních údajích Kupujícího (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, případně IČO atd.); a
(b) Zboží.
(c) Odkáže-li Kupující v Objednávce na Zboží na Webových stránkách a je-li vhodným způsobem uveden i způsob úhrady Ceny, způsob doručení Zboží a náklady spojené s dodáním Zboží, jsou tyto podmínky součástí Objednávky a Kupující je bere na vědomí.
3.4 Je-li k podání Objednávky zřízen příslušný formulář na Webových stránkách, je ovládací prvek pro odeslání takového formuláře označen slovy „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jiným obdobným zněním. Kupující tímto bere na vědomí, že kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Ceny, dojde-li k potvrzení Objednávky Prodávajícím.
3.5 Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Bez zbytečného odkladu po tom, co Objednávku obdrží Prodávající, bude Prodávající kontaktovat Kupujícímu a sdělí mu, zda s ním uzavře Smlouvu. Prodávající může také učinit nový návrh na uzavření Smlouvy, která se týká stejného nebo podobného Zboží a jejíž podmínky může Prodávající s ohledem na povahu Zboží akceptovat, taková nabídka je vždy nezávazná, souhlasí-li Kupující s takovým návrhem, vyžaduje uzavření Smlouvy potvrzení Smlouvy jako celku Prodávajícím.
3.6 Při uzavření Smlouvy si Smluvní strany dohodnou podmínky dopravy Zboží a způsobu zaplacení Ceny, to neplatí, jsou-li podmínky dopravy Zboží a způsob zaplacení Ceny uvedeny v nabídce Zboží na Webových stránkách, na kterou Kupující odkázal, a byly-li tak již součástí Objednávky.
3.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká akceptací Objednávky Prodávajícím nebo potvrzením Smlouvy Prodávajícím, dal-li Prodávající nabídku a Kupující s ní souhlasil. Akceptaci Objednávky či potvrzení Smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu zpravidla elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího, spolu s tím zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Smlouvy a OP ve formátu PDF či jiném trvalém formátu.
4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Prodávající nabízí následující způsoby platby Ceny:
(a) bankovním převod;
(b) hotově při osobním vyzvednutí;
4.2 Kupující je povinen držet se platebních pokynů Prodávajícího.
4.3 Veškeré Ceny jsou uvedeny na Webových stránkách s DPH. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.
4.4 Byl-li zvolen způsob platby, jehož povaha to připouští (platba převodem atd.), je Prodávající oprávněn pozdržet předání Zboží Kupujícímu (i) do doby, než obdrží Cenu, nebo (ii) do doby, kdy mu bude potvrzeno zprostředkovatelem platby, že byla Cena úspěšně zaplacena. To platí i pro předání Zboží prvnímu dopravci při dopravě ke Kupujícímu.
4.5 Případné slevy z Ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Prodávající poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či OP Kupujícím. Pokud Kupující poruší Smlouvu či OP, je Kupující povinen do 5 (pěti) dnů od doručení výzvy Prodávajícího vydat Prodávajícímu částku odpovídající poskytnuté slevě.
4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu Fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího uvedený jím v Objednávce. Smluvní strany ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí s použitím Faktury v elektronické podobě.
4.7 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu.
4.8 V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, se splněním povinnosti zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv peněžitou pohledávku, zejména Cenu, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení výzvy Prodávajícího Kupujícímu, zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Újmy. Odstoupí-li Prodávající od Smlouvy, není dotčeno jeho právo na smluvní pokutu vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.
4.9 Pro vyloučení pochybností a pro všechny ostatní případy v OP Smluvní strany stanovují, že zaplacením Ceny je okamžik, kdy je Cena předána Prodávajícímu či připsána na jeho bankovní účet.
4.10 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny delšího než 10 (deset) dnů je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
4.11 Zobrazuje-li Prodávající na Webových stránkách, že Zboží je ve slevě či v akci, zobrazuje Prodávající i informaci o Ceně před slevou. Nezobrazuje-li Prodávající informaci o Ceně před slevou přímo a je-li spolu s údajem o Ceně zobrazen přeškrtnutý či jinak znehodnocený údaj o Ceně, jedná se o Cenu před slevou. Je-li zobrazen údaj o procentuální slevě, je tato procentuální výše slevy vypočtena z Ceny před slevou.
5 DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje zpravidla 10 dnů od uzavření Smlouvy. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje ve chvíli, kdy to je možné při vynaložení obvyklé péče. Nestanoví-li Prodávající při potvrzení Objednávky dobu delší nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Prodávající:
(a) v případě Zboží, které je skladem, jej dodat nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy; a
(b) v případě Zboží, které není skladem, a je-li o tomto Kupující vhodně informován (např. prostřednictvím příslušného grafického nebo ovládacího prvku na Webových stránkách), dodat jej do 60 dnů od uzavření Smlouvy.
5.2 Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost dodat Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce se vztahuje jen na Kupujícího, který je spotřebitelem.
5.3 Způsob doručení Zboží určuje Kupující či s ním souhlasí v Objednávce nebo se na něm Smluvní strany dohodnou. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.4 Konkrétní doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem a Prodávající se zavazuje situaci řešit.
5.5 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.
5.6 Bezdůvodné odmítnutí Zboží (resp. zásilky) Kupujícím není nesplněním povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani odstoupením od Smlouvy ze strany Kupujícího.
5.7 Kupující bere na vědomí, že (i) nevyzvedne-li si zaslané Zboží či (ii) odmítne-li jej bezdůvodně převzít, aniž by řádně od Smlouvy odstoupil (je-li k tomu oprávněn), jedná se o porušení povinnosti pro něj plynoucí ze Smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu Újmu, která mu porušením povinnosti Kupujícím vznikla. Újmou se v tomto případě rozumí především přepravní náklady (přeprava ke Kupujícímu a zpětná přeprava k Prodávajícímu), skladné a balné. Výši skladného si Smluvní strany stanovují na 80 Kč / ks Zboží a den. Celkový výše skladného tak bude určena jako součin (i) částky dle předchozí věty, (ii) počtu kusů Zboží, kterého se uskladnění týká, a (iii) počtu započatých dnů, po které uskladnění trvá. Další Újma bude vyčíslena individuálně dle daných okolností případu. Uplatní-li Prodávající rovněž právo na odstoupení od Smlouvy, nárok na náhradu Újmy dle tohoto bodu tím není dotčen.
5.8 V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, se splněním povinnosti převzít Zboží, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení výzvy Prodávajícího Kupujícímu, zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Újmy. Odstoupí-li Prodávající od Smlouvy, není dotčeno jeho právo na smluvní pokutu vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.
5.9 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náhradu Újmy spočívající v účelně vynaložených nákladech spojených s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží, resp. nákladech spojených s jiným způsobem doručení.
5.10 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat jako výhradu do dodacího listu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít a je povinen učinit u něj vhodným způsobem výhrady spočívající v tom, že obal je porušený.
5.11 Kupující je povinen si přijaté Zboží rozbalit a zkontrolovat do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí. V případě, že je Zboží poškozené pod obalem, musí Kupující, který není spotřebitel, toto písemně nahlásit jako Vadu Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí na e-uvedený na Webových stránkách. Na pozdější reklamace poškození Zboží během přepravy od Kupujícího, který není spotřebitel, Prodávající nebude brát zřetel.
5.12 Je-li to potřebné s ohledem na povahu Zboží, poskytne Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitel, písemný návod. Návod je srozumitelný a je předán na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě dle předchozí věty poskytne Prodávající Kupujícímu, (i) pokud o to Kupující požádá a (ii) není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření Smlouvy či vlastnosti Zboží nepřiměřené. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu Zboží není návod u většiny Zboží dodáván.
6 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE
6.1 Je-li Kupující spotřebitelem, uplatní se na Smlouvu zákonné ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ, dále také § 2158 a násl. OZ, a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
6.2 Je-li v dále v tomto článku OP užíván pojem „Kupující“, je tím myšlen Kupující, který je spotřebitel.
6.3 K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).
6.4 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
6.5 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto OP.
6.6 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
6.7 Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto OP. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: [email protected], telefon: +420 495 215 266).
6.8 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6.9 Zveřejňuje-li Prodávající Zákaznické recenze, informuje Prodávající vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Zákaznické recenze, informuje tímto Prodávající Kupujícího, že Zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Zákaznickou recenzi.
7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY
7.1 Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že tak stanoví Smlouva, OP či zákon.
7.2 Je-li Kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. To neplatí, jedná-li se o některý z případů uvedených v § 1837 OZ.
7.3 Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, vzorový formulář je k nalezení ZDE.
7.4 Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.
7.5 V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Kupující se zavazuje Zboží, vrátit Prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.
7.6 Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího a příslušného Zboží. Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující předložil kopii dodacího listu a Faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Smlouvy a zvoleném způsobu vrácení Ceny. Kupující, který je podnikatel, je povinen předložit výše uvedené dokumenty.
7.7 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí Zboží.
7.8 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Kupující, který je podnikatelem, nemá právo na úhradu nákladů dle tohoto odstavce.
7.9 Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitel, od Smlouvy dle § 1829 OZ, odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Nárok na úhradu vzniklé Újmy dle předešlé věty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny a nákladů na dodání Zboží.
7.10 Při zasílání Zboží zpět Prodávajícímu je Kupující povinen jej zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující.
7.11 Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
7.12 Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy také v následujících případech:
(a) technickou chybou byla na Webových stránkách uvedena zcela zjevně chybná Cena;
(b) Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat; nebo
(c) plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním.
7.13 Pokud v případě částečného odstoupení od Smlouvy, jejíž Cena dala vzniknout nároku Kupujícího na dopravu zdarma (dle informace uvedené na Webové stránce v době Objednávky či dle dohody Smluvních stran), dojde ke snížení zaplacené Ceny pod limit potřebný pro dopravu zdarma, je Prodávající oprávněn ponížit vrácenou částku o náklady na dopravu části Zboží, ohledně kterého Kupující neodstoupil.
8 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
8.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. § 1914 až 1922, 1924, 1925 OZ, dále též § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a je-li Kupující spotřebitel tak také § 2158 až 2174b OZ).
8.2 Prodávající odpovídá za to, že Zboží nemá Vady.
8.3 Kupující, který je podnikatel, má práva z vadného plnění v případě Vad, které se na něj jako na podnikatele dle definice Vad uplatní (považují se za Vady i ve vztahu k podnikateli dle definice Vady). Ve všech ostatních případech, zejména jedná-li se o vadu dle obecně závazných předpisů, která je však vyloučena v rámci Vady, se tímto takový Kupující vzdává těchto práv z vadného plnění. Kupující, který je podnikatelem, má pouze taková práva z Vady, která jsou mu jako podnikateli v OP výslovně přiznána, a tímto se vzdává všech případných dalších práv z vadného plnění.
8.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže Vady byly způsobeny:
(a) neodborným zásahem do Zboží;
(b) užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží;
(c) nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající
(d) Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud:
(e) o Vadě před převzetí Zboží věděl nebo musel vědět;
(f) Kupující Vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito OP nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží.
8.5 Projeví-li se Vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od předání či zpřístupnění Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí v případě, že je Kupující podnikatel.
8.6 Kupující je oprávněn vytknou Vadu, která se projeví v průběhu 24 měsíců od předání či zpřístupnění Zboží. Jedná-li se o použité Zboží, je lhůta dle předchozí věty zkrácena v souladu s § 2168 OZ zkrácena na 12 měsíců. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy Vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Je-li Kupující podnikatelem a oznámí-li Vadu později, nenáleží mu práva z vadného plnění.
8.7 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu Prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Vadné Zboží Kupující zašle Prodávajícímu, přičemž Prodávající při zasílání doporučuje zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné předložit doklad o zakoupení Zboží či Fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s vyplněným protokolem o reklamaci, v němž uvede Prodávající popis Vady a návrh na způsob řešení reklamace. Kupující, který je podnikatel, je povinen informovat o reklamaci předem telefonicky nebo e-mailem a poskytnout zmíněné dokumenty, obdržel-li je. Prodávající doporučuje Kupujícímu zaslat vadné Zboží na adresu pro vrácení Zboží uvedenou v úvodu OP. Kupující, který je podnikatel, je povinen Zboží doručit na tuto adresu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8.8 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt Vady a uplatněno právo z vadného plnění.
8.9 Je-li Zboží vadné, může se Kupující domáhat:
(a) opravy nebo dodání nového Zboží, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění Vady (i) nemožný nebo (ii) ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam Vady, hodnotu, kterou by mělo Zboží bez Vady, a to, zda může být druhým způsobem Vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout Vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam Vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez Vady; Je-li Kupující spotřebitel, Prodávající odstraní Vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který jej Kupující koupil; Je-li Kupující spotřebitel, převezme Prodávající k odstranění Vady Zboží na vlastní náklady, vyžaduje-li to demontáž Zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se Vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené;
(b) doplnění toho, co chybí, připadá-li to v úvahu vzhledem k povaze Zboží;
8.10 Kupující může namísto práv uvedených v odst. 8.9 požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že:
(a) Prodávající Vadu neodstranil nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že Vada nebude odstraněna v souladu s OP;
(b) se Vada projeví opakovaně či i po jejím odstranění; to neplatí, je-li Kupující podnikatelem; nebo
(c) je Vada podstatným porušením Smlouvy.
8.11 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, které obsahuje (i) datum uplatnění reklamace, (ii) obsah reklamace, (iii) Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Kupujícího. Prodávající není povinen vydat takové potvrzení v případě Kupujícího, který je podnikatel.
8.12 Reklamace včetně odstranění Vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. V této době je Prodávající povinen i informovat Kupujícího, který je spotřebitel, o výsledku reklamace. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení. To neplatí, není-li Kupující spotřebitel.
8.13 Je-li Prodávající v prodlení s vyřízením reklamace a je-li Kupující spotřebitel, má Kupující právo na (i) odstoupení od Smlouvy či (ii) přiměřenou slevu z Ceny.
8.14 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění. Kupující, který je podnikatelem, se práva na úhradu nákladů tímto vzdává.
8.15 Nad rámec zákonné záruční doby Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.
9 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
9.1 Tyto OP jakož i všechny ostatní přílohy Smlouvy je Prodávající oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny OP Prodávající písemně oznámí Kupujícímu, kterého by se změna práv a povinností měla dotknout. Nesouhlasí-li Kupující s novým zněním OP, má právo odmítnout změnu OP, kdy toto se považuje za výpověď práv a povinností Kupujícího a Prodávajícího. Smluvní strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Kupujícího dle předchozí věty či nedoručení včasného souhlasu Kupujícího se změnou OP je vyjádřením souhlasu Kupujícího se změnou OP. Takto provedené změny Obchodních podmínek jsou účinné uplynutím 10. dne ode dne doručení oznámení Prodávajícího o změně OP Kupujícímu.
9.2 Předchozí odstavec se použije pouze na práva a povinnosti plynoucí z OP, které mají trvající charakter. V případě koupě a prodeje Zboží, jsou rozhodné OP ve znění ke dni uzavření Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí nejsou dotčeny pozdější změnou OP.
10 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
10.1 Obsah Webových stránek (texty včetně OP, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webových stránkách.
10.2 Je-li Zboží či jeho část chráněno autorským či průmyslovým právem a je-li k běžnému užití Zboží nutné udělit licenci k jeho užití, uděluje prodejem Zboží Prodávající Kupujícímu nevýhradní licenci (podlicenci) v minimálním rozsahu nutném k tomu, aby Zboží mohl pro své nekomerční a osobní účely Kupující užit běžným způsobem.
10.3 Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.
10.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmí Kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
10.5 Pokud se Kupující při užívání Webových stránek dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.
10.6 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
10.7 Každý je povinen užívat Webové stránky pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.
10.8 Aby mohl Kupující využívat Webové stránky, včetně nákupu Softwaru, v plném rozsahu, musí Kupující používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat JavaSkript či mít povolené nezbytné cookies v prohlížeči.
10.9 Kupující bere na vědomí, že Webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
10.10 Poskytne-li Kupující Prodávajícímu jakýkoliv údaj týkající se Zboží či Prodávajícího, zejména rozhodne-li se na Webových stránkách publikovat recenzi, nebo vyplní-li dotazník spokojenosti, dává tímto prodávajícímu souhlas k bezplatnému zveřejnění všech poskytnutých údajů, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů, na Webových stránkách či na profilech a sociálních sítích Prodávajícího. Kupující jejich publikací nebo poskytnutím prohlašuje, že k těmto údajům má autorská či jiná potřebná práva anebo je jiným způsobem s nimi oprávněn nakládat tak, že jejich zveřejněním na Webových stránkách či na profilech a sociálních sítích Prodávajícího nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob.
10.11 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je v odůvodněných důvodech oprávněn recenzi či obsah dotazníku spokojenosti odstranit, resp. není povinen tyto údaje publikovat, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů. Provozovatel však obsah ukládaný Kupujícím aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že obsah ukládaný Kupujícím zná anebo kontroluje.
11 VYŠŠÍ MOC A ZMĚNA OKOLNOSTÍ
11.1 Prodávající se nedostane do prodlení ani nemá povinnost nahradit Újmu způsobenou Kupujícímu porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona, bránila-li Prodávajícímu ve splnění této povinnosti některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě Újmy. Za překážku vylučující povinnost k náhradě Újmy způsobené porušením Smlouvy či zákona se považuje překážka ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Smluvní strany si nad rámec zákona výslovně sjednávají, že za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy se považuje i jakákoliv překážka související s rozšířením onemocnění Koronaviru. Smluvní strany mají v úmyslu vyloučit vznik odpovědnosti Prodávajícího za prodlení a za Újmu způsobenou porušením jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona v důsledku Koronaviru, neboť nejsou schopny předvídat další jeho vývoj a důsledky na schopnost Prodávajícího plnit jeho závazky ze Smlouvy či zákona. To bere Kupující na vědomí.
11.2 Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy bránící řádnému plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona. Smluvní strany se zavazují vyvinout přiměřenou péči k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.
11.3 Kupující na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.
12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 O zpracování osobních údajů fyzických osob Prodávající informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.
12.2 O zpracování cookies informuje Prodávající v samostatné dokumentu Zásady zpracování cookies.
12.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
13 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
13.1 Na tyto OP, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Kromě výše uvedených ustanovení v OP se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., 1732 odst. 2, 1740 odst. 3, 1748 OZ. Je-li Kupující podnikatelem, vylučují tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 OZ. Tímto není dotčena ochrana Kupujícího, který je spotřebitelem, poskytnutá mu právem státu, kde má své obvyklé bydliště.
13.2 Je-li Kupující podnikatelem, dohodly se Smluvní strany, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení budou spory řešeny u Městského soudu v Brně či Krajského soudu v Brně v závislosti na věcné příslušnosti.
14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
14.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
14.3 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
14.4 Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení Smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.
14.5 Veškerá ujednání Smluvních stran, emaily, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran obsažené mimo text OP či Smlouvy jsou ve vztahu k těmto OP či Smlouvě irelevantní. Smluvní stany tímto projevují vůli k uvedeným zdrojům při výkladu jejich úmyslu nepřihlížet. Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní. Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují Smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.
14.6 Smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 20.6.2023